Jernbanesikkerhed

SR Sikkerhed er din indgang til jernbanesikkerhed. Vi hjælper virksomheder med planlægning, jernbanesikkerhedsplaner og sporspærringer samt sikkerhedspersonale, som instruerer arbejdshold i jernbanesikkerhed.

Vores førsteprioritet er altid at sikre, at dine medarbejdere er bedst muligt rustet til at arbejde på og ved banen og derved undgå ulykker.

SR Sikkerhed laver jernbanesikkerhedsplaner, bestiller de nødvendige sporspærringer og sørger for den nødvendige instruktion af arbejdshold ifht. arbejde ved trafikerede spor.

SR Sikkerhed er en kompetent samarbejdspartner og vi sikrer bl.a. vores SR viden og kompetencer gennem løbende efteruddannelse og så har vi virksomhedsuddannelse af SR2 arbejdsledere, rangerledere og SR1 arbejdsledere.

Kontakt os her

SR-arbejdsleder

SR2 arbejdslederen aka banevagt varetager SR-arbejdsledelse og instruktion af mindre arbejdshold på op til 9 mand, som skal arbejde i og ved spor som f.eks. forstopgaver, opmålinger, nivellering, arbejder i forbindelse med projekter osv.

SR arbejdslederen har ansvaret for, at arbejde udføres jf. jernbanesikkerhedsplanen for det pågældende arbejde.

Sporspærring og vagtpostarbejde varetages ligeledes af SR arbejdslederen.

SR-arbejdslederens anvisninger skal altid efterkommes af medarbejderne og SR-arbejdslederen kan til enhver tid indstille et igangværende arbejde, hvis jernbanesikkerheden kompromitteres og ikke overholder Banedanmarks krav..

Konsulent til projekt ved banen

SR Sikkerhed yder konsulentbistand i jernbanesikkerhed i forbindelse med projekter både indenfor anlæg og fornyelse på og ved banen samt indenfor drift og vedligehold.

Vi hjælper virksomheder med at finde hoved og hale i jernbanesikkerhed og kontraktbilag.

Vi kan også hjælpe med drejebøger og ibrugtagninger samt fungere som overordnet SR arbejdsleder eller SR-hjælper /sporspærringsleder ved større arbejder.

Som konsulent i jernbanesikkerhed tager SR Sikkerhed ud og besigtiger forholdene omkring opstart af arbejde på og ved banen, rådgiver i jernbanesikkerhed og hvordan arbejdet ud fra et jernbanesikkerhedsmæssig aspekt, bedst lader sig gøre med fokus på både effektivitet og sikkerhed.

SR Sikkerhed kan hjælpe med at få lavet gravetilladelser, sporspærringscirkulærer, jernbanesikkerhedsplaner til anlæg, fornyelse og vedligeholdelsesarbejde samt jernbanesikkerhedsplaner til ibrugtagninger.

Se vores priser her

Krav til arbejde ved banen

Der er mange krav til virksomheder som skal arbejde på og ved jernbanen på Banedanmarks, Arrivas og DSBs områder.

Skal der arbejdes tættere på en skinne end 4 meter, skal der være en SR -arbejdsleder med og alle medarbejdere skal kunne fremvise et Pas På På Banen legitimationskort inden arbejdets begyndelse samt have den korrekte arbejdsbeklædning.

Kan de ikke fremvis et gyldigt legitimationskort, vil de blive bortvist fra arbejdsstedet.

Banedanmark afholder jævnligt kurser i Pas På På Banen for medarbejdere som skal arbejde på og ved banen.

Læs mere om færden og arbejde i og ved spor og om

Pas på på banen legitimationskort

Krav til beklædning

Sikkerheds- og opholdszoner på perron

Rangerleder

Rangerleder på Aalborg havn
Fotograf: John Lykholt

Vi tilbyder rangerledere til komplekse og særligt komplekse stationer med f.eks. tovejskøretøjer, stoppemaskine, sporombygningsmaskine, ballastrenser i forbindelse med sporombygninger, arbejde i spærret spor eller ved andet jernbanerelateret arbejde. Rangerlederen medbringer altid to rangerradioer og har gennemgået farligt gods kursus RID for lokofører.

SR-arbejdsleder 1 - sporkyndig

sporspærring med standsignal stop ved anlægsarbejde
Sporspærring af SR-arbejdsleder ved banearbejde

SR arbejdsleder 1 varetager ledelse og instruktion af arbejdshold ved større opgaver med flere arbejdshold og med skinnekørende maskiner. Desuden kan SR Sikkerhed varetage sportekniske opgaver i forbindelse med f.eks. broarbejder eller underføringer.

SR Sikkerhed har den fornødne erfaring til at kunne overskue store arbejder med flere SR hjælpere og mange maskiner og vi er så heldige at have mange gode samarbejdspartnere, som vi kan trække på ved behov for ekstra hjælp til jernbanesikkerhed.

OR-F sporspærringsleder

SR Sikkerhed er godkendte OR-F sporspærringsledere, rangerledere, rangerområdeledere og jernbanearbejdsledere til strækningen mellem Frederikshavn og Lindholm, hvor det nye signalsystem er blevet implementeret. SR Sikkerhed kan stå for al jernbanesikkerhed på strækningen både som vagtpost, rangerledere og som sporspærringsledere.